© By Neta Dekel

Ethiopia

Desert & religion

Show More Photos