© By Neta Dekel

celebrating

the Santo Thomas Festival in Chichicastenango